Publications


  1. Sequence-Oriented DBMS Fuzzing (ICDE 2023), Jie Liang, Yaoguang Chen, Zhiyong Wu, Jingzhou Fu, Mingzhe Wang, Yu Jiang, Xiangdong Huang, Ting Chen, Jiashui Wang, Jiajia Li
  2. Griffin: Grammar-Free DBMS Fuzzing (ASE 2022), Jingzhou Fu, Jie Liang, Zhiyong Wu, Mingzhe Wang and Yu Jiang